Pliki do pobrania
Opublikowano: 2011-06-28 / wyświetleń: 5768

DOKUMENTY Z DNIA 29.03.2012

DLA II TURY PROJEKTU SCIEŻKA SAMOZATRUDNIENIE

Wykaz załączników do konkursu zamkniętego nr 1/OUT/SZZ/2012 na składanie wniosków 
o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Ogłoszenie o konkursie - POBIERZ

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - - POBIERZ

Oświadczenia o odbyciu usługi szkoleniowo – doradczej  - POBIERZ

Biznes planu - POBIERZ

Biznes plan wersja z 30.03.2012 - POBIERZ 

analiza finansowa- POBIERZ

analiza finansowa wersja z 30.03.2012 - POBIERZ

bilans – formularz pomocniczy- POBIERZ

Oświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- POBIERZ

Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków- POBIERZ   

Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu - POBIERZ

Oświadczenia o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań - POBIERZ

Upoważnienie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych - POBIERZ

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,  o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy - POBIERZ

Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, - POBIERZ

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT- POBIERZ

Karta oceny merytorycznej wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną - POBIERZ

Zarządzenie prezesa - POBIERZ

 Archiwum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wskazówki przy wypełnianiu bilansu w biznes planie - pobierz

Wykaz załączników do konkurs zamknięty nr 1/OUT/SZZ/2011 na składanie wniosków
o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Ogłoszenie o konkursie – pobierz

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - pobierz

Oświadczenia o odbyciu usługi szkoleniowo – doradczej zał.1

Biznes planu – zał. 2

analizę finansową – zał. 2a

Oświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zał. 3

Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków zał. 4

Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu zał. 5,

Oświadczenia o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań zał. 6

Upoważnienie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych zał. 7

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,  o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy zał. 8

Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy zał.9,

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT zał. 10,

Karta oceny merytorycznej wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną zał. 11

Zarządzenie prezesa zał. 12

 

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polityka CookiesSiPRO
stat4u
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X