Opis projektu
Opublikowano: 2011-06-27 / wyświetleń: 6185

Projekt – „OUTplacement nie oznacza, że jesteś OUT” jest skierowany do osób zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy oraz osób będących na wypowiedzeniu z pracy.

Nabór odbywać się będzie w dwóch turach:

 •  Tura I – rekrutacja w sierpniu 2011r.
 • Tura II – rekrutacja w lutym 2012r.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących* na terenie jednego z powiatów:

 1. braniewski,
 2. działdowski,
 3. elbląski,
 4. iławski,
 5. nowomiejski,
 6. ostródzki,
 7. m. Elbląg,
 8. bartoszycki,
 9. kętrzyński,
 10. lidzbarski,
 11. mrągowski,
 12. nidzicki,
 13. olsztyński
 14. szczycieński
 15. powiat m. Olsztyn

*Zamieszkujący na obszarze w/w powiatów w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego (Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).

W przypadku osób starających się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wymagane jest posiadanie meldunku (stałego lub czasowego) na terenie w/w powiatów.

Przewidziane są dwie formy wsparcia /do wyboru/ tzw. ścieżki:

Typ 1 –„Ścieżka podjęcie pracy” – skierowany do 40 osób /17 kobiet i 23 mężczyzn/ z podziałem na 2 tury.
W I i II turze uczestniczyć będzie po 20 osób. Do każdej z tur rekrutujemy po 30 osób z których po rozmowach kwalifikacyjnych do projektu przyjętych zostanie po 20 osób. Osoby zakwalifikowane skorzystają z następującego wsparcia:

 1. grupowe warsztaty z doradcą zawodowym (12h/grupę);
 2. grupowe warsztaty z psychologiem (12h/grupę);
 3. szkolenie zawodowe – kierunki szkoleń zostaną określone po przeprowadzeniu doradztwa zawodowego i będą dostosowane do potrzeb uczestników oraz przyszłych pracodawców;
 4. kurs komputerowy (30h) – podstawowy lub zaawansowany, w zależności od potrzeb uczestników poziom określony na etapie rekrutacji;

Typ 2 – „Ścieżka podjęcie samozatrudnienia”-  skierowany do 60 osób /25 kobiet i 35  mężczyzn/ z podziałem na 2 tury. W I i II turze uczestniczyć będzie po 30 osób. Do każdej z tur rekrutujemy
45 osób z których po rozmowach kwalifikacyjnych do projektu zostanie przyjętych 30 osób. Osoby zakwalifikowane skorzystają z wsparcia wymienionego w punkcie 1,2,3.

Dotację na samozatrudnienie będzie przyznawana na zasadach konkursowych (na najlepszy biznes plan) i objętych tych wsparciem zostanie min. 20 uczestników z najlepszym pomysłem na biznes.

Dodatkowo uczestnikom, którzy otrzymają dotację przyznane zostanie podstawowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy w kwocie 1200 zł/miesiąc na pokrycie wydatków związanych
z bieżącym funkcjonowaniem firmy. Po tym czasie przez kolejne 6 miesięcy dla 10 uczestników, którzy dostali dotację (w formie konkursu) zostanie przyznane przedłużone finansowe wsparcie pomostowe
w kwocie 1200 zł/miesiąc na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy.

Osoby, które nie uzyskają dotacji inwestycyjnej mają prawo do wsparcia w formie szkoleniowej polegającego na zdobyciu nowego zawodu lub przekwalifikowaniu, który umożliwi podjęcie pracy.

 1. szkolenie grupowe z zakresu przedsiębiorczości (50h) – zakładanie firmy, księgowość w małej firmie, formy rozliczeń z US, pisanie biznesplanu);
 2.  wsparcie psychologiczne (8h/grupę);
 3. doradztwo indywidualne (4h/osobę) – doradztwo i konsultacje przy sporządzeniu biznesplanu;
 4. przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w kwocie do 40 tys. zł min. 20 uczestnikom;
 5. podstawowe finansowe wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy w kwocie 1200 zł/miesiąc na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy dla 20 uczestników na każdą z tur.
 6. przedłużone finansowe wsparcie pomostowe w kwocie 1200 zł/miesiąc na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem firmy dla 10 uczestników na każdą z tur.
 7. Osoby, które nie uzyskają dotacji inwestycyjnej otrzymają wsparcie w formie szkoleniowej – szkolenia przekwalifikowujące.

Do projektu kwalifikują się osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:

1.     Osoby zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpieniem do projektu.
Przystąpienie do projektu oznacza podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i może nastąpić po zakwalifikowaniu do projektu – zakończeniu procesu rekrutacji.

- Uczestnicy z  pierwszej tury – kwalifikują się osoby zwolnione po dniu 28.02.2011r. 

- Uczestnicy z drugiej tury –kwalifikują się osoby  zwolnione po  dniu  28.08.2011r.

Będą tu osoby bezrobotne tj. zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy lub nieaktywne zawodowo czyli niepracujące i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

Ważna informacja -  pracodawca zatrudniający przechodził procesy modernizacyjne lub adaptacyjne.

2.     Osoby przewidziane do zwolnienia przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne lub modernizacyjne.
Ważne - Są to osoby, które już otrzymały wypowiedzenie z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 

Dodatkowe informacje na temat rekrutacji:

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

 1. Złożenie dokumentów według wzorów zamieszczonych w regulaminie projektu
 2. Rozmowy kwalifikacyjnej ze specjalistami (doradcą zawodowym, psychologiem, doradca biznesowym – w zależności od typu ścieżki).

Składanie wniosków odbywać się będzie w dniach:

 • 01.08.2011 -12.08.2011 dla I tury
 • 01.02.2012-14.02.2012 dla II tury

Rekrutacja trwać będzie do osiągnięcia 1,5 krotności miejsc przewidzianych w projekcie:

Ścieżka podjęcie pracy - 30 osób na każdą z tur w celu wyłonienia 20 osób na każdą z tur

Ścieżka samozatrudnienie - 45 osób na każdą z tur w celu wyłonienia 30 osób na każdą z tur

Ważne!

Fundacja ATUT zastrzega sobie prawo zmiany terminu naboru i rekrutacji do czasu uzyskania akceptacji Regulaminu Projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy.

W przypadku braku akceptacji regulaminu projektu, na 7 dni przed rekrutacją, Fundacja zamieści informację na stronie internetowej oraz w biurze projektu z podaniem planowanej daty naboru wniosków rekrutacyjnych.

Dodatkowe punkty w rekrutacji mogą uzyskać osoby:

- niepełnosprawne

- z wykształceniem co najwyżej średnim

- osoby w wieku 50+

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polityka CookiesSiPRO
stat4u
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X