Pytania i Odpowiedzi

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie Pytania i Odpowiedzi jakie skierowaliście do nas.

 • W pliku excel analizy finansowej w zakładce handel są zduplikowane lata w linii 27 ale nie zgadzają się z linią 4 - są cofnięte o rok.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Bilans w biznes planie i plik pomocniczy jest do 2014 r. cała reszta do 2015. Tak ma zostać?   Pokaż odpowiedź  
   
 • W biznes planie E-4 Bilans, Aktywa, sekcja A - "Środki trwałe" są osobnym punktem III a wg pliku excel "plik pomocniczy bilans atut" oraz opinii osoby prowadzącej szkolenie są podpunktem punktu II "Rzeczowe aktywa trwałe". Jak ostatecznie to powinno być?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w biznes planie rozpisujemy wszystko aż do końca 2015 roku???   Pokaż odpowiedź  
   
 • W pliku excela analizy finansowej mamy rok 2013 rozbity na poszczególne miesiące, w biznes planie są skonsolidowane miesiące 7-12. Tak ma być?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Zaś załącznik nr 4 jest już całkowicie dla mnie zagadką... Nawet sam tytuł wnosi jakieś niejasności (" Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie "). Bo w na jeden z dokumentów od Państwa otrzymanych jest zatytułowany "ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS" więc mogę wnioskować załącznik nr 4 mnie (i zapewne innych Przedsiębiorców) nie dotyczy. Czy mam słuszność?   Pokaż odpowiedź  
   
 • I już przy załączniku nr2 mam problem - nie otrzymywałem do tej pory żadnej pomocy - więc czy wypełniam cokolwiek na stronie 2 tego wniosku? Czy też w miejscu: w okresie od dnia ....................... do dnia ........................... wpisuję w okresie od dnia 19 grudnia 2008 roku do dnia 19 grudunia 2011 roku1(wstawić datę ubiegania się o pomoc)a dalej same wartości "nie dotyczy"/0zł/0Euro   Pokaż odpowiedź  
   
 • 4. Dodatkowo proszę o informację, czy w ramach wsparcia pomostowego w styczniu 2012 r. będę mogła rozliczyć koszt ZUS za grudzień 2011 r., w przypadku jeżeli opłacę składki ZUS w dniu 9 stycznia br., ale już po złożeniu wniosku o udzielenie mi przez Państwa podstawowego wsparcia pomostowego (ale jeszcze przez jego rozpatrzeniem)?   Pokaż odpowiedź  
   
 • 3. załącznik nr 1 - czy w okresie wykorzystywania wsparcia pomostowego będzie można przesuwać zaplanowane wydatki pomiędzy poszczególnymi miesiącami, np. na marzec zaplanowałam zakup literatury prawniczej, a w trakcie prowadzenia działalności okaże się, że zakupu będę chciała dokonać w czerwcu? Czy będzie można przesunąć ten wydatek i na jakich zasadach?   Pokaż odpowiedź  
   
 • 2. czy w załączniku nr 1 ,,Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego”, we wskazanej tam tabeli, w kolumnie 3 ,,Rodzaj wydatków”, należy wskazać tylko rodzaj planowanych wydatków (np. materiały biurowe, literatura prawnicza), czy także ich ceny jednostkowe?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w załączniku nr 2 ,,Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis” oraz w ,,Zestawieniu pomocy publicznej otrzymanej przez mikroprzedsiebiorcę” należy wskazać także dotację, którą udzieliła mi Państwa firma w ramach niniejszego projektu. Czy też z uwagi na to, że jest to wiedza która posiadacie Państwo z urzędu – z ww. przyczyny – nie trzeba wskazać przedmiotowej dotacji, a jedynie inne dotacje ewentualnie uzyskane w ramach innych projektów/programów?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Jeżeli zadeklarowałem wkład własny na etapie rekrutacji, a przy tworzeniu biznes planu okazało się, że nie mam potrzeby go wydatkować, to czy muszę go na siłę uwzględniać w biznes planie? Chciałbym zadeklarowany na etapie rekrutacji wkład własny przeznaczyć na zabezpieczenie płynności finansowej (w postaci oszczędności), czy mam taką możliwość?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Witam, proszę o odpowiedź na pytanie czy należy załączać tzw kontroferty, czyli oferty które potwierdzają, że zakup który wybraliśmy jest ofertą najlepszą?Czy będą one wpływały na ocenę?   Pokaż odpowiedź  
   
 • jeżeli mam przesunąć zakupy na grudzień to: czy jeżeli nie zdołam kupić sprzętu z harmonogramu na ten miesiąc(grudzień) to co wtedy? mogę to przesunąć na kolejny miesiąc? Pamiętając tylko o tym aby zmieścić się w regulaminowych 3 miesiącach na poniesienie wydatków inwestycyjnych?   Pokaż odpowiedź  
   
 • - w exelu w harmonogramie trzeba rozpisać planowane wydatki, do tej pory (przy opcji rozpoczęcia działalność w styczniu 2012)rozpisałam wydatki na styczeń, luty, marzec 2012 r. - czy teraz jeżeli muszę rozpocząć działalność w 2011, muszę przesunąć wydatki ( zakup sprzętu) na pierwszy miesiąc działalność tj. grudzień, czy mogę rozpocząć zakup sprzętu od grudnia?   Pokaż odpowiedź  
   
 • proszę o informację, czy są możliwe przesunięcia środków w harmonogramie – rzeczowo-finansowym (na inne miesiące w ramach 3 miesięcy) już na etapie realizacji Umowy.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Zgodnie z instrukcją Harmonogram w exelu należy robić w złotych, zatem czy zakupy inwestycyjne też powinny być tam ujęte w złotych? Jeśli tak to co z tą pozycją w biznesplanie?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Proszę o wskazanie jak należy interpretować ograniczenia w zakresie ilości znaków wprowadzone w niektórych punktach biznesplanu, tj. czy ograniczenie 100/1000 znaków dotyczy wszystkich znaków (a zatem liter, znaków interpunkcyjnym oraz spacji), czy tylko wyłącznie liter. Nadmieniam, iż przyjęcie interpretacji, że należy wziąć pod uwagę wszystkie znaki (litery, znaki interpunkcyjne oraz spacje) sprowadza się do niemożności przedstawienia oraz choć krótkiego scharakteryzowania poszczególnych usług w ramach zakładanej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy ktoś planuje świadczenie kilku rodzajów usług (dot. Sekcji B, pkt 7 biznesplanu).   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w bilansie - w aktywach trwałych ujmuje się środki trwałe o niskiej wartości, tj. poniżej 3 500 zł zakupionych z dotacji? A wyposażenie zakupione z dotacji > 1500 zł, jeśli przyjmiemy że jest ono umarzane w momencie zakupu?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w rachunku zysków i strat ujmuje się amortyzację samochodu liczoną tylko od wkładu własnego? A od wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3 500 zł zakupionych z dotacji?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy możliwe jest dokonanie zmian zakupów w biznesplanie w stosunku do wniosku, który został złożony w sierpniu? np. zamiast urządzenia wielofunkcyjnego za 700 zł. zawnioskuję o dotacje na kopiarkę za 5000 zł., a zaoszczędzę na innych zakupach lub z niektórych zrezygnuję (oczywiście wszystko w ramach zawnioskowanej kwoty)?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Z regulaminu wynika, że w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników należy dostarczyć dokumenty rejestrowe firmy. Czy wystarczy jedynie zarejestrować działalność z datą rozpoczęcia działalności np od 2 stycznia 2012 czy też koniecznej jest jednoczesne rozpoczęcie działalności (z chwilą rejestracji)?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Usługę szkoleniowo- doradczą zakończyłam w dniu wczorajszym, natomiast nie mogę czekać z założeniem działalności do ukazania się listy rankingowej.Chciałabym założyć działalność już w dniu dzisiejszym, wszelkie koszty z tym związane ponoszę na własną odpowiedzialność.Zgodnie z tym co informował Prezes fundacji to termin założenia powinien być po zakończeniu usługi szkoleniowo- doradczej. Czy to w jakiś sposób skomplikuje mi dalszy etap uczestnictwa w projekcie? Rozumiem,że "zalecane " nie jest równoznaczne z " "konieczne"   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy konieczne jest również przedłożenie konkretnych ofert na wydatki ponoszone w ramach wkładu własnego? W jaki sposób będą rozliczane później te wydatki, tj. czy będą kontrolowane wysokości kwot wydatkowanych na poszczególne zakupy w ramach wkładu własnego, czy tylko fakt nabycia zadeklarowanych w biznesplanie rzeczy (np szyldu ) czy też realizacji zamierzeń (stworzenie strony internetowej)?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w przypadku zakupu w ramach dotacji mebli używanych potrzebna jest wycena rzeczoznawcy na etapie złożenia biznes planu? Czy wystarczy dokumentacja zdjęciowa i faktura zakupu przez poprzednich właścicieli. Czy dokument potwierdzający opłatę PCC jest konieczny do każdego używanego środka trwałego powyżej 1000 zł, czy do łącznej kwoty wszystkich używanych środków trwałych? Czy dotyczy to samochodu również? Na jakim etapie ma być dostarczony ten dokument? Do biznes planu?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Wiem że nie powinno się grupować sprzętów, jednak mam dużo drobnych sprzętów takich jak: Szczotki na kiju, zmiotki i szufelki, mopy na kiju, zbieraki podłogowe do wody, miotełki do kurzu, ścierki,mopy- sucho, mopy- mokro, czy mogę to zgrupować jako narzędzia do sprzątania?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy wg tego co napisali Państwo na stronie:"(...)Rzeczowe aktywa obrotowe Definicja: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym" mogę zaliczyć chemię do sprzątania jako środek obrotowy?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w analizie finansowa rubryce usług ceny mam podać w Netto czy brutto.   Pokaż odpowiedź  
   
 • W przypadku zakupu środka transportu za 22 000 tys, kosztem kwalifikowanym jest 10 000. Czy pozostałe 12 000 tys może być traktowane jako wymagany 20%-towy wkład własny.   Pokaż odpowiedź  
   
 • proszę o informacje czy przy wkładzie własnym są przyznawane dodatkowe punkty do projektu i czy istnieją przedziały finansowe, np. Przy wkładzie 5 tys. 10 pkt. Powyżej 5 tys. 15 pkt ??   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy do kosztów pokrywanych w ramach dotacji można zaliczyć koszty związane z przedłużeniem gwarancji na sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w ramach dotacji możliwy jest zakup literatury fachowej i czy jest niezbędne podawanie konkretnych pozycji książkowych wraz z ceną jednostkową, które będą wyszczególnione w oddzielnych punktach biznesplanu, czy też wystarczy podać ogólną kwotę przeznaczoną na literaturę fachową?   Pokaż odpowiedź  
   
 • W dniu 24.10.2011 na Państwa stronie internetowej została zamieszczona informacja, iż nabór wniosków w ramach konkursu "OUTplacement nie oznacza że jesteś OUT" zostanie rozpoczęty w dniu 31.10.2011 Oznacza to, iż rozpoczynacie Państwo nabór wniosków jeszcze przez zakończeniem usługi szkoleniowo-doradczej(!). Nadmieniam, iż grupa I w Olsztynie zakończy ostatecznie usługę szkoleniowo-doradczą dopiero w dniu 4 listopada 2011 r., a zatem po rozpoczęciu naboru wniosków. Ponieważ grupa nie ukończyła jeszcze ww. usługi, tym samym niewskazanym jest rozpoczynanie naboru w ramach przedmiotowego konkursu. Co do zasady bowiem usługa szkoleniowo-doradcza służyć służy m.in. właściwemu przygotowaniu biznes planu. Z tego też powodu prosimy o przesuniecie terminu naborów wniosków, tak aby każdy z uczestników projektu mógł zakończyć usługę szkoleniowo-doradczą i wykorzystać zdobytą wiedzę przy sporządzeniu dokumentów składanych w ramach tego konkursu.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Mam pytanie, czy mogę zarejestrować działalność już teraz z terminem rozpoczęcia od 1.12.2011. Staram się o kredyt i bank wymaga wpis do ewidencji, regon i nip.   Pokaż odpowiedź  
   
 • proszę o informację, czy w ramach projektu można zakupić: - dziurkacz archiwizacyjny (koszt około 400 złotych); - duży zszywacz (koszt około 100 złotych).   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy właściwym terminem zajęć z psychologiem dla grupy 1/olsztyn/SSZ/I jest 31.10.2011 r., ponieważ istnieją dwa różne zapisy ( z dn. 03.10.2011 o terminie 28.10.2011 r. i z dn.04.10.2011 r. o terminie 31.10.2011 r.).   Pokaż odpowiedź  
   
 • Biznes Plan, Czy zamieszczony przez na Państwa stronie druk Biznes Planu ( w dn. 17.10.2011 r.) został już zaakceptowany przez WUP?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Data umowy, Państwo wpisali, że umowa została zawarta w dniu 11.10.2011 r.. My- uczestnicy mieliśmy podpisać ją z datą rozpoczęcia zajęć tj.12.10.2011 r., jaką datę umowy mamy wpisać w nagłówku?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Umowy jaką podpisaliśmy z Państwem 12.10.2011r. W paragrafie 2 podpunkt b) istnieje zapis: szkolenie specjalistyczne indywidualne lub grupowe w wymiarze 1h/os realizowane w miesiącach kwiecień- czerwiec 2011 r. realizowane dla osób, które otworzą własną działalność gospodarczą w ramach projektu. Rozumiem, że zaistniał błąd w roku, tj. powinien być 2012 r.?! Proszę o wyjaśnienie tego podpunktu oraz informację co z tym dalej robimy ( czy rok będzie zmieniony i parafowany, czy otrzymamy poprawne umowy)?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy zlecenie zaprojektowania strony internetowej niezbędnej dla prowadzonej działalności/istnienia w internecie możne zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?   Pokaż odpowiedź  
   
 • 1. Mam pytanie dotyczące zakupów w ramach dotacji OUT nie jesteś out. Chciałabym otworzyć multiagencję ubezpieczeniową na zasadzie franczesy z pewną firmą. Warunkiem otworzenia placówki jest kupienie baneru świetlnego, z logo tej firmy i umieszczenie jej na zewnątrz lokalu. Koszt tego baneru to około 6tyś. Jest on niezbędny do rozpoczęcia mojej współpracy, czy zatem mogę jego zakup wpisać do biznes planu i otrzymać na niego środki z dotacji?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy jeżeli każdy z dwóch kandydatów ma zamiar prowadzic jednoosbową działalnośc gospdarczą w postaci Kancelarii Adwokackiej korzystając ze wspólnego lokalu (nie w formie spółki a jedynie wspólnoty lokalowej), to czy każdy z kandydatów może oddzielnie ubiegac sie o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego? Uprzejmie proszę o rozważenie dwóch wariantów: a) jeżeli lokal składa się z jednego pomieszczenia, które będą wspólnie zajmowali kandydaci b) jeżeli lokal składa się z 2 lub więcej pomieszczeń, przy czym każdy z kandydatów zajmuje oddzielne pomieszczenie, a pozostałe pomieszczenia (o ile lokal składa się z więcej niż dwóch pomieszczeń) przeznaczone są do wspólnego użytku (np. aneks kuchenny, sekretariat, toaleta itd...)   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy jeżeli kandydaci mają zamiar prowadzic działalnośc gospodarczą w formie dwuosobowej spółki osobowej lub cywilnej, której przedmiotem działalności będzie świadczenie usług prawnych, to czy każdy z kandydatów może oddzielnie ubiegac sie o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy o środki z w/w programu może ubiegac sie osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego (egzamin adwokacki), złożyła wniosek o wpis na listę adwokatów i oczekuje na jego dokonanie? Planowana działalnośc gospodarcza to Kancelaria Adwokacka. Procedura dokonania wpisu trwa ok. 1-2 miesiące, a zatem do chwili merytorycznego rozpoznawania wniosku (etap III) kandydat uzyska już wpis na listę adwokatów.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę z powodu zakończenia aplikacji prawniczej przez pracownika oraz podjęcia przez pracodawcę obowiązków patrona (tzn. opiekuna) wobec nowego aplikanta stanowi w rozumieniu postanowień regulaminu projektu "OUTplacement nie oznacza, że jesteś OUT" (ścieżka SZZ) przyczyne leżącą po stronie pracodawcy/dotyczącą zakładu pracy/.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Firma w której pracuję ( jestem na wypowiedzeniu ) rezygnuje z działalnosci co do której prowadzenia ja mam uprawnienia ( działalnośc ta wymaga uprawnień),chciałabym przejąć istniejacą już bazę klientów oraz kupić wyposażenie biura od byłego pracodawcy czy nic nie stoi w związku z tym na przeszkodzie aby się starać o dotacje na ten cel? Gwarancją powodzenia jest baza klientów, moje doswiadczenie i dość ugruntowana w branży pozycja ( moje nazwisko).   Pokaż odpowiedź  
   
 • Osoba, która chce założyć działalność i będzie potrzebowała zakupić samochód, to czy musi na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych mieć uprawnienia na prawo jazdy kat. B? Czy musi je przedstawiać? Beneficjentka co dopiero zaczęła uczęszczać na kurs prawa jazdy, więc na dzień aplikowania o samochód nie posiada stosownych uprawnień, w takim razie czy ten wydatek ujmować we wniosku rekrutacyjnym?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Jeśli będziemy rekrutować np. ze ścieżki samozatrudnienia to czy przewidziana jest dokładna ilość miejsc z podziałem odrębnie na mężczyzn i kobiety na te 3 podziały: tj: osoba pracująca będą na wypowiedzeniu, osoba bezrobotna zwolniona z winy pracodawcy, osoba nieaktywna zawodowo zwolniona z winy pracodawcy? Np. w podziale osoby pracujące będące na wypowiedzeniu przewidzianych jest do przyjęcia 18 osób ogólnie, a z tej całej ścieżki samozatrudnienia mamy przyjąć 19 kobiet i 26 mężczyzn to czy w tej liczbie 18 osób będzie podział dokładny ile przyjmujemy osób wg podziału na płeć, aby zrekrutować odpowiednią ilość beneficjentów?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy można założyć działalność związaną z kancelaria prawną?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Rozbieżność między harmonogramem a § 10 pkt 15 dotyczący terminu prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Beneficjentów. W harmonogramie dla I tury jest zapis, że muszą prowadzić przez 18 m-cy a wg tego zapisu w Regulaminie, że 12 m-cy.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy możliwe jest w ramach projektu otwarcie działalności w formie dwuosobowej spółki osobowej( np. partnerskiej), a jeżeli tak to czy możliwe jest to również wtedy gdy osoba, będąca wspólnikiem lub partnerem w spółce, w przeciwieństwie do wnioskodawcy nie spełnia kryterium dotyczącego zwolnienia z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w sytuacji, kiedy jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, które nastąpiło z przyczyn dotyczących pracodawcy (likwidacja stanowiska pracy) i przyczyna ta jest wskazana w wypowiedzeniu umowy o pracę, muszę dodatkowo przedstawić (oprócz wypowiedzenia umowy o pracę) także oświadczenie pracodawcy, że przechodzi procesy adaptacyjne lub modernizacyjne lub inne równoznaczne?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy formularz należy złożyć w 2 egzemplarzach?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy każda strona formularza oraz załączników musi być parafowana, czy wystarczy, że formularz zostanie podpisany na końcu pełnym imieniem i nazwiskiem?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy jeśli od grudnia 2009 roku mam zawieszoną działalność gospodarczą (na którą nie brałem nigdy żadnego dofinansowania), a od dnia zawieszenia działalności nie pracowałem, to czy kwalifikuję się jako kandydat do projektu ?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Proszę o zdefiniowanie: pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy można złożyć dwa wnioski rekrutacyjne (samozatrudnienie), jeżeli posiadam dwa pomysły na działalność gospodarczą?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Zostałam zwolniona przez pracodawcę zgodnie z art.30 punkt1 KP2 jednak ani na moim świadectwie pracy ani na wypowiedzeniu nie mam napisanej przyczyny rozwiązania stosunku pracy. Czy to oznacza że nie kwalifikuje się do projektu? Jeżeli nie to co powinnam zrobić aby spełnić Wasze warunki?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy osoba zameldowana w powiecie objętym programem, która z powodu braku dowodu osobistego (w trakcie wymiany) przedstawi zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu będzie mogła wziąć udział w projekcie?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy będąc na wypowiedzeniu umowy o pracę do dnia 31.08.2011 kwalifikuję się do wzięcia udziału w konkursie w pierwszej turze?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w przypadku podjęcia pracy od 01.07.2011 roku i otrzymaniu wypowiedzenia umowy w dniu 28.07.2011 roku jest możliwość złożenia wniosku o przystąpienie do projektu? Czy musiała być to umowa na pełen etat czy wystarczy choćby jakaś część etatu?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Chciałabym się dowiedzieć, na czym polegałyby szkolenia i czy otrzymuje się z tego jakieś pieniądze?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy będziecie brali pod uwagę tylko osoby bezrobotne i na wypowiedzeniu?Nadmieniam, że jestem zameldowana w Braniewie, ale mieszkam w Olsztynie i tam też pracuje.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Proszę podać podstawę prawną, tzn. z jakiego artykułu winien być rozwiązany stosunek pracy aby móc skorzystać z dotacji. Pojęcie rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy jest bardzo ogólny.   Pokaż odpowiedź  
   
 • Pytanie do dotacji dla osób zwolnionych z winy pracodawcy. Czy po złożeniu wniosku o dotację mogę być zatrudniona na umowę zlecenie na czas określony?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy w Olsztynie będzie Państwa filia podczas trwania projektu, bądź podczas trwania rekrutacji?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy dokumenty rekrutacyjne będzie można wysłać pocztą?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Jakie dokumenty rekrutacyjne należy złożyć i skąd je pobrać?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy fakt, iż osoba bezrobotna jest absolwentem wpływa w jakikolwiek sposób na uczestnictwo w projekcie?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy osoba w trakcie wypowiedzenia z winy pracodawcy może wziąć udział w konkursie?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Jeśli zostałem zwolniony z pracy w dniu 18.02.2011 r. Czy mogę przystąpić do programu "Outplacement nie oznacza, że jesteś OUT"?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy o zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji będzie decydowała kolejność złożenia wniosków?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Kiedy na Państwa stronie internetowej zostanie zamieszczony Regulamin Projektu?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy osoba która została poinformowana o wypowiedzeniu umowy o pracę, oficjalnie w dniu 01.08.2011 z tygodniowym wypowiedzeniem przypadającym na dzień 08.08.2011, będzie mogła złożyć wniosek o wsparcie Typu 2 "ścieżka podjęcie samozatrudnienia", jeżeli tak, to czy wniosek będzie mogła złożyć na początku rekrutacji, czy będzie to możliwe tylko po terminie wypowiedzenia umowy o pracę czyli po 08.08.2011r?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy data 01.08.2011r. jest datą ostateczną złożenia wniosku, czy ten termin może ulec zmianie?   Pokaż odpowiedź  
   
 • Czy na dzień złożenia wniosku w dniu 01.08.2011r. muszę być na wypowiedzeniu umowy o pracę czy dopiero po zakwalifikowaniu mojego biznesplanu. Drugie pytanie czy ja sama mogę wypowiedzieć umowę o pracę, aby skorzystać z dotacji.   Pokaż odpowiedź  
   
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polityka CookiesSiPRO
stat4u
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X